socha - Radost

"RADOST" mahagon - 1999 - bez majitele

zpet1